Begeleidingspraktijk

gespecialiseerd in veerkracht, emotionele ontwikkeling, intensiteit en zingeving

Soms is er een periode in je leven waarin het wijs is om samen met iemand anders naar de situatie te kijken. Het gaat niet zo goed, de veerkracht bij jou of één van je gezinsleden zit laag en dat brengt spanning met zich mee. Je weet niet goed waar te beginnen en hebt misschien al een aantal zaken geprobeerd maar merkt dat het niet (voldoende) helpt. Het kan veel duidelijkheid brengen om er samen naar te kijken.

In een begeleidingssessie gaan we kaderen, waarderend onderzoeken en versterkend werken van binnenuit. Enerzijds is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat er speelt, anderzijds is het belangrijk om te bekijken hoe het anders kan in het dagelijkse leven. Het lichaam en emoties zijn hierbij een interessante, soms intense informatiebron, waar we geleerd hebben niet naar te luisteren. Terug in contact gaan hiermee brengt uitdagingen en leerkansen met zich mee. Ik ondersteun kinderen, jongeren en volwassenen in de interpretatie van en het omgaan met deze uitdagingen, met het oog op leven in verbinding en het maken van keuzes die passen bij je volledige mens-zijn.

Mogelijke werkvormen zijn: gesprekken, yoga, meditatieve oefeningen, creatieve- en bewegingstherapie. De gehanteerde werkvormen zijn afhankelijk van de hulpvraag en worden in overleg bepaald.

De eerste stap is een aanmelding, via email of telefonisch. Ik luister naar jou en samen kijken we of een samenwerking interessant kan zijn op dit moment. Voel je welkom om contact te nemen!

Begeleiding van kinderen

Beleeft je kind situaties en ervaringen op een intensere manier en is dit niet altijd makkelijk voor zichzelf of de omgeving? Komen prikkels en gebeurtenissen diep binnen en leidt dit tot intense emoties, gepieker of veel vragen over zichzelf of de wereld? Denkt je kind snel dat het iets niet gaat kunnen? Is je kind erg in zichzelf gekeerd of heeft het last van (faal)angst? Vertoont het meer en meer gedrag dat als hinderlijk wordt ervaren (snel boos worden, angstig of verlegen zijn)? Is je kind de intrinsieke motivatie om te leren kwijt? Is er (vermoeden van) meer- of hoogbegaafdheid en wil je hier graag meer duidelijkheid en informatie over?

In een begeleiding gaan we heel ruim kijken naar het kind in het gezin en/of op school. Gebeurtenissen en gedrag worden gekaderd, waardoor er begrip komt bij het kind zelf en bij de omgeving en iedereen met meer inzicht en vertrouwen verder kan.

Getuigenissen

De begeleiding werkt: onze zoon wordt veel minder boos en als hij boos wordt, dan duurt het minder lang. We weten nu ook veel beter hoe we hem doorheen die momenten kunnen begeleiden.”
W. S. – begeleiding kind en ouders

“We zijn dankbaar voor dit talentenoverzicht, het biedt houvast. Vaak hebben we losse flarden van ideeën over wat kan werken in een bepaalde situatie. Het talentenoverzicht biedt meer inzicht en structuur om op een overkoepelende manier gerichter te kijken wat wanneer kan helpen.”
I.R. – talentenwandeling met kind

Begeleiding van jongvolwassenen

Beleef je wat er vanbinnen en om je heen gebeurt op een intense manier en is dit niet altijd makkelijk? Krijg je wel eens te horen dat je niet zo gevoelig moet zijn of niet zoveel moet nadenken, je minder vragen moet stellen? Heb je vaak het gevoel dat je er niet echt bij hoort, dat je anders bent? Voel je je daarom alleen en keer je je steeds meer terug in jezelf? Dreig je je motivatie voor school te verliezen? Vraag je je wel eens af wat jouw plek in de wereld is? Of jij iets kan bijdragen dat zinvol is?

In een begeleiding gaan we waarderend kijken naar je intensiteit en naar je talenten. Je wordt handvaten aangereikt om deze intensiteit als kracht te zien en in te zetten. Er is theoretische onderbouwing vanuit verschillende invalshoeken (positieve desintegratietheorie, systeemtheorie, talentgedreven werken), waardoor je meer begrip krijgt voor jezelf en je omgeving. Vanuit dit begrip wordt je positie in de wereld helderder, krijg je meer zelfvertrouwen en kracht en voel je je intrinsiek gemotiveerd om te groeien en jouw plek in de wereld te zoeken.

Begeleiding van volwassenen

Ervaar je energieproblemen? Stel je je regelmatig de vraag: “Is dit het dan?” Zoek je manieren om je staande te houden in conflictsituaties? Heb je moeite met het aanvoelen van je grenzen? Word je soms overspoeld door emoties (van jezelf of van je gezinsleden) en wil je hier meer grip en begrip over krijgen? Vind je het moeilijk om jouw plaats in de wereld te vinden? Kom je in het begeleiden van de kinderen tot het inzicht dat je kind iets van jezelf spiegelt en lijkt het je zinvol om hier wat dieper naar te kijken? Ben je op zoek naar meer harmonie en balans? Wil je graag meer vertrouwen, meer innerlijke ruimte en daarmee meer rust en vrijheid ervaren?

In een begeleiding kijken we hoe je hulpvraag gelinkt is aan diverse levensgebieden. We ontrafelen de situatie met behulp van verschillende invalshoeken en nemen bewuster een positie in die past bij hoe jij het leven wil invullen. Uiteenlopende theorieën kunnen aan bod komen om meer inzicht te verkrijgen. We gaan samen op zoek naar meer harmonie: tussen het cognitieve en het gevoelsmatige, jezelf zijn en rekening houden met anderen, tussen liefdevol en toch duidelijk zijn en hoe hierin optimaal te schakelen. Zodat jij meer vertrouwen en bestemming kan vinden en krachtig in het leven kan staan.

Getuigenis

“Nele creëert een sfeer waarin alles mag ‘zijn’. Er is geen oordeel of reactie op wat er in je omgaat als klant. Het is uniek hoe ze rust en stilte gebruikt in je voordeel zodat belangrijke topics aan bod komen waar je er anders met wat humor en lawaai omheen zou fietsen. Op een zorgzame manier word je toch geconfronteerd met de essentie van wat er speelt en dat kan intens voelen. Mede dankzij haar uitstraling en rust is deze confrontatie draaglijk en krijg je echt een kans om deze om te zetten in iets nieuws en constructief. Een heel bijzondere en unieke manier van coaching!”
L.B. – individuele begeleiding volwassene in de natuur

Begeleiding rond hoogbegaafdheid

In de benadering van hoogbegaafdheid wordt vaak gefocust op de cognitieve mogelijkheden (of moeilijkheden). Ik zie school/werkresultaten eerder als een signaal dat er hulp nodig is. Daarom is voor mij vooral het zijnsluik van belang, en dat is dan ook waar ik me in de begeleidingspraktijk op focus.

Nogal wat hoogbegaafden worden verkeerd begrepen, als té gevoelig bestempeld en krijgen te horen dat het allemaal vlotter zou gaan als ze maar wat minder zouden nadenken of minder gevoelig zouden zijn. We kunnen ook waarderend kijken naar deze intensiteit en ze als kracht zien en inzetten. Met theoretische onderbouwing vanuit verschillende invalshoeken (positieve desintegratietheorie, systeemtheorie, talentgedreven werken met kinderen) gaan we het proces aan richting het ervaren van meer zelfvertrouwen, naar het vinden van jouw unieke plek in de wereld en welke bijdrage jij kan hebben. Je komt dichter in contact met je lichaam en met jezelf waardoor je durft te vertrouwen op je gevoel en je bewuster een positie kan innemen die past bij hoe jij het leven wil invullen vanuit je volledige mens-zijn.

voor kinderen

voor (jong-)volwassenen

Vanuit een niet-oordelende, ruimte gevende houding en met open blik gaan we samen op onderzoek: hoe gaat het nu, waar wil je graag naartoe, en hoe kan je in die richting bewegen? Ik ondersteun jou op een waarderende manier met alle tools die ik in mijn gereedschapskist verzameld heb. We komen samen snel tot de essentie zodat jij weet wat je nodig hebt om meer balans te ervaren en je meer kan genieten van alles wat zich aandient in je leven.

We trekken bij voorkeur zoveel mogelijk de natuur in, in het mooie Heusden (Destelbergen).

Intakegesprek
Samen verkennen en verhelderen we de hulpvraag. We geven niet-oordelende ruimte aan wat er is, kijken achter het gedrag en eventuele labels én houden rekening met de verschillende systemen waar de persoon deel van uitmaakt. Hierdoor komen we snel tot de essentie. Soms is een intakegesprek voldoende om verder te kunnen. Indien niet, bekijken we samen hoe we een traject vorm kunnen geven.

€ 60/uur

Kinder- en jongerenbegeleider
In een individueel traject werken we volledig op maat: we gaan aan de slag met een activiteit of project dat past bij de interesses van het kind of de jongere. Tijdens de uitvoering ervan werken we spelenderwijs rond de hulpvraag.
Deze manier van werken is erg geschikt voor kinderen of jongeren die vastlopen omwille van overprikkeling, intense emoties, ambivalentie of prangende levensvragen.
We maken een familieopstelling die veel informatie geeft over interrelationele dynamieken en over de plek van het kind in het gezin. Het gezin is immers de basis van waaruit kinderen de wereld in trekken. Met de opstelling als basis wordt er systemisch gewerkt met ouders, en rechtstreeks of onrechtstreeks met alle gezinsleden.
Voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen zijn: wat zijn mijn talenten, wie ben ik, hoe zorg ik goed voor mezelf, hoe reageer ik bij moeilijkheden/tegenslag (mindset), emotieregulatie, probleemoplossend denken, grenzen voelen en aangeven, hoe vind ik mijn plaats in het gezin en daarmee in de wereld, … .
De ontwikkeling van hogere denkvaardigheden (creëren, evalueren, analyseren) wordt op een positieve, ervaringsgerichte manier ondersteund. We kunnen ook naar de toekomst kijken, waardoor de intrinsieke motivatie om te leren en leven groeit.
We trekken er zoveel mogelijk op uit in de natuur en de “echte” wereld.

€60/uur

Begeleiding van volwassenen
In een individuele begeleiding is veel ruimte voor bewustzijnsverruiming. Stel je meer en meer in vraag hoe het altijd gegaan is? Wil je niet meer leven vanuit automatisme maar bewuster keuzes maken? Ervaar je intense ambivalentie waardoor je heen en weer geslingerd wordt?
We hebben aandacht voor lichamelijke, cognitieve, emotionele, spirituele en relationele elementen en de balans hiertussen.
Verschillende aspecten kunnen aan bod komen: bouwen aan veerkracht, onderzoeken welke overtuigingen er zijn en of deze nog dienend zijn, je persoonlijke ontwikkelgeschiedenis aan de hand van familieopstellingen en systemisch werk, zelfonderzoek, onverwerkt leed en emoties, grenzen voelen en stellen, emotieregulatie, lichaamsbewustzijn, interpretatie van lichaamssignalen, … . De ontwikkeling van autotherapeutische vaardigheden wordt ondersteund en innerlijke ruimte wordt breder en sterker.
De meeste sessies vinden plaats in de natuur.

€60/uur

Advies voor ouders
In het bijzonder bij het ondersteunen van hoogbegaafde en/of hoogsensitieve kinderen ervaren ouders heel vaak uitdagingen. In een individuele setting bekijken we die uitdagingen of onzekerheden die je ervaart. Vraag je je bijvoorbeeld af hoe je je kind(eren) beter kan ondersteunen bij het opgroeien? Word je soms overspoeld door de emoties van je kind? Merk je op dat je kind een heel sterke eigen wil heeft en botst het regelmatig? Vind je het op sommige momenten moeilijk om rustig te blijven en wil je dit anders zien? Wil je het gedrag van je kinderen beter begrijpen en meer harmonie binnen het gezin? Vraag je je af welke overtuigingen en systemen een invloed hebben op je huidige opvoedingsstijl? Heb je soms het gevoel dat er onzichtbare dynamieken zijn die bepaald gedrag uitlokken maar waar je geen grip op krijgt? In hoeverre moeten we kinderen opvoeden? Of moeten we meer een ondersteunende rol innemen? We stellen veel dingen in vraag en houden enkel over wat vandaag nog nuttig is. Met behulp van familieopstellingen en systemisch werk krijgen we zicht op onderliggende dynamieken. Door hier bewust van te worden kunnen meer passende keuzes gemaakt worden. Zo kan iedereen in het gezin meer rust en vrijheid ervaren.
Waar kan gaan we de natuur in.

€60/uur